TİNK EĞİTİM HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

İşbu Hizmet Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); a. Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kayıt Kabul Sınavına öğrencisini kaydettirmek isteyen “veli” (bundan böyle “VELİ” olarak anılacaktır) ile b. Kayıtlı adresi Osmangazi Mahallesi, Battalgazi Caddesi No:27, 34887 Sancaktepe İstanbul adresinde bulunan, TİNK Eğitim Hizmetleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi (bundan böyle “KURUM” olarak anılacaktır) arasında, VELİ’nin öğrencisini Kayıt Kabul Sınavı’na kaydettiği 01.12.2020 23:54:45 tarihinde imzalanmıştır. KURUM ve VELİ her biri işbu Sözleşme’de “Taraf” olarak, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2- Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu KURUM tarafından düzenlenecek Kayıt Kabul Sınavı’na katılım gösteren öğrencilere ait Karakter Analiz Raporu oluşturulması kapsamında Taraflar’ın hak ve borçlarıdır. Taraflar söz konusu hizmetin kapsam, içerik ve koşullarını işbu Sözleşme ile belirlemektedirler.

Madde 3- Tarafların Beyan ve Taahhütleri

3.1. İşbu Sözleşme ile KURUM tarafından VELİ’ye sağlanacak hizmetler aşağıdaki gibidir:
a. KURUM’da başlayacak yeni kayıt dönemine ilişkin Yeni Kayıt Kabul Sınavı’na (“Sınav”) ilişkin online öğrenci kaydının alınması,
b. Velinin kayıt işlemi sırasında seçtiği tarih ve saatte öğrencinin KURUM’da sınava tabi tutulması,
c. Gerçekleştirilecek Sınav’ın devamında velinin talep etmesi halinde öğrenciye yöneltilecek soruların cevaplandırılması ile ortaya çıkarılacak bir Karakter Analiz Raporu’nun (“Rapor”) hazırlanması,
d. Rapor’un VELİ’ye ait olan ve işbu sözleşme kapsamında KURUM’a bildirdiği e- posta adresine gönderilmesi.
3.2. İşbu Sözleşme kapsamında KURUM tarafından sağlanacak Hizmetler’in ifası karşılığında, Karakter Analiz Raporunun veli tarafından talep edilmesi durumunda VELİ KURUM’a yüz (100) TL ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. Taraflardan her biri diğer bir Tarafa,
a. işbu Sözleşme’yi akdetmelerini engelleyen herhangi başka bir sözleşme, mutakabat ve/veya hüküm ile bağlı olmadıklarını, ve
b. işbu Sözleşme’yi akdetmek için tam yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4- İade Politikası

4.1. İşbu sözleşme kapsamında Karakter Analiz Raporunun veli tarafından talep edilmesi halinde VELİ tarafından KURUM’a yapılacak olan ödeme hiçbir koşul ve şart altında VELİ’ye iade edilmeyecektir. Velisi olunan öğrencinin sınava kaydının gerçekleştirilmesi ancak herhangi bir sebeple sınava girmemesi ve Rapor’un bu nedenle hazırlanamaması halinde, VELİ tarafından ödenmiş olan ücret iade edilmeyecek olup, KURUM tarafından açıklanacak ileri bir tarihte gerçekleştirilecek başka bir sınava katılım için başvurulması halinde ödenmiş bedel bu yeni sınav bedelinden mahsup edilecektir.

Madde 5- Gizlilik ve Devir

5.1. Taraflarca, birbirlerine işbu Sözleşme ifası sırasında ifşa edilen veya sunulan her türlü veri, doküman, malzeme ve bilgi gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) addedilir. KURUM, Gizli Bilgiyi işbu Sözleşme kapsamında bahse konu Rapor’un hazırlanması Hizmetini gerçekleştirmek haricinde bir amaç veya husus için kullanmayacağını ve herhangi bir nedenle 3. kişilere ifşa etmeyeceğini ve/veya alenileştirmeyeceğini, VELİ’nin yazılı olarak vereceği açık izni olmadan, hiçbir şekilde bütünüyle veya kısmen çoğaltılamayacağını beyan, taahhüt ve kabul eder.
5.2. VELİ, işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak veya yükümlülüklerini KURUM’un önceden yazılı izin ve onayını almadan üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen devir veya temlik edemez.

Madde 6- Kişisel Veriler

6.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel verileri sadece Sözleşme ’deki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde işleyecektir.
6.2. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve/veya aktarılmasına ilişkin olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili özel düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelere riayet ettiğini; kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarını karşıladığını; gerekli bütün açık rıza, rıza ve onayların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili özel düzenlemelerde belirtilen şekil ve şartlara uygun olarak aldığını; aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini; kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması için gerekli tüm açık rıza, rıza ve onayları aldığını ve diğer teknik gereklilikleri yerine getirdiğini; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin gereklilikleri yerine getirdiğini; veri güvenliğine ilişkin gereken teknik ve idari tedbirleri aldığını;
aktarılan bütün bilgi ve belgelerin güncel olduğunu ve nihai olarak işbu kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun’a, ilgili özel düzenlemelere ve 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak temin edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.”

Madde 7- Sözleşme Süresi ve Sözleşme’nin Sona Ermesi

7.1 İşbu Sözleşme VELİ tarafından Sözleşme bedelinin KURUM’a ödenmesi tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, işbu Sözleşme Madde 3 altında Taraflara yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi akabinde sona erecektir.

Madde 8 – Tebligat

8.1. Taraflar, işbu Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olmaksızın yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için yukarıda 1. Maddede yazılı adrese yazılı olarak elden teslim, iadeli taahhütlü mektup, noter aracılığı, hızlı kargo veya e-posta aracılığı ile yapılacaktır.

Madde 9 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve Deliller

9.1. Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda, T.C. İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri, Daireleri yetkili kılınmış olup, Türk Hukuku uygulanır.

Madde 10 – Masraflar

10.1. Sözleşme ile ilgili tüm masraf ve resmi harçlar taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.Bu sözleşme; 01.12.2020 23:54:45 tarihinde on (10) madde olarak imzalanmıştır.

TİNK Eğitim Hizmetleri ve VELİ Danışmanlık Anonim Şirketi adına,
Kurucu
Zehra Zeynep Dereli