Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni

Siz velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarımızın kişisel verileri öğrencilerimizin okulumuza kayıt işlemlerinin yapılması, akademik geçmişlerinin kayıt altına alınması ve eğitim hizmetlerinin yürütülmesi ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Teknoloji ve İnsan Kolejleri Anonim Şirketi (”Tink“) tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerinizin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

Siz velilerimizin,öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarımızın kişisel verileri okulumuza kayıt işlemlerinin yapılması, akademik geçmişlerin kayıt altına alınması, eğitim hizmetlerinin sürdürülmesi ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla ile doğrudan ilgili olarak zorunlu olması sebebiyle ve güvenlikten kaynaklanan meşru menfaate dayanılarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (”KVKK“) 5/2 (a), (c),(ç) ve (f) hükümlerine dayanılarak işlenmektedir. Bir diğer ifade ile sözkonusu kişisel verileriniz Tink’in eğitim faaliyetlerini yürütebilmesi ve sürdürebilmesi için açık rızanıza ihtiyaç olmaksızın işlenebilmektedir.

Ayrıca, Tink kişisel verilerinizi kişisel ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi karşılamak amacıyla Tink eğitim kurumlarında sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve TİNK’de sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin bilgi verilmesi ve pazarlama, pazar araştırması, satış verilerinin izlenmesi veri doğrulaması ve sizinle iletişim kurma amacıyla KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanarak işlemektedir. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesi ve üçüncü şahıslara aktarılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Tink tarafından işlenen kişisel verileriniz ve işlenme amaçları aşağıdaki gibidir.

Kişisel veriAmaçlar
1. Öğrenci Adayı Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, fotoğraf)
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)
Veli Kimlik Bilgileri (Ad, soyad)
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)
Ön kayıt işlemlerinin yapılması amacıyla işlenmektedir.
İşleme KVKK 5/2 (a), (c) dayanmaktadır.
2. Veli Kimlik Bilgileri (Ad, soyad)
Mali bilgileri (kredi kartı ve fatura bilgileri)
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)
Kimlik bilgileri eğitim mevzuatı gereği, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
Mali bilgiler, eğitim bedeli ve masraflarının ödenmesi, faturanın düzenlenmesi, ödemenin teyidi, kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,
İletişim bilgileri, sizlerle iletişim kurabilmek amaçlarıyla işlenmektedir
İşleme KVKK 5/2 (a), (c) ve (ç)ye dayanmaktadır.
3. Öğrenci Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, fotoğraf)
Öğrenci sağlık belgesi
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)
Kayıt işlemlerinin yapılması, okulda düzenlenen sınavlara katılım belgesi oluşturulması, öğrencinin akademik geçmişinin ulaşılır ve kayıt altında olması, eğitim hizmetlerinin verilebilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla ile doğrudan ilgili olarak zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.
İşleme KVKK 5/2 (a), (c) ve (ç)ye dayanmaktadır.
4. Veli Kimlik Bilgileri (Ad, soyad)
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)
hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve Tink’de sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin bilgi verilmesi ve pazarlama, pazar araştırması, satış verilerinin izlenmesi veri doğrulaması ve sizinle iletişim kurma amacıyla kullanılmak üzere açık onayınıza dayanılarak işlenmektedir.
Sözkonusu işleme pazarlama birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
İşleme KVKK 5/1 e dayanmaktadır.
5. IP AdresiTink web sitesi yoluyla alınan onay ve izinlerin kaynağının belirlenebilmesi amacıyla işlenmektedir.
6. Kurum binası içinde ve dışında video görüntülerinizİlgili mevzuattan kaynaklanan güvenlik tedbirleri çerçevesinde kurumun ve öğrencilerin güvenliğini temin amacıyla güvenlik birimi tarafından işlenmektedir.
İşleme KVKK 5/2 (a) ve (f)ye dayanmaktadır

II. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

1.bölümde yer alan aday veli ve aday öğrencilere ait kişisel veriler, verinin alındığı tarihten itibaren bir (1) yılın sonunda silinmekte veya yok edilmektedir.

2. bölümde yer alan (a) veli kimlik bilgileri öğrencinin diploma defteri ve künye defteri mevzuat gereği süresiz saklanmak zorunda olması sebebiyle süresiz olarak saklanacaktır, (b) mali bilgiler, öğrencinin eğitim kurumu ile ilişiğinin kesilmesini ve eğitim bedeli ve masrafı hesabının kapanmasını müteakip ilk silme ve imha döneminde yok edilecektir, (c) iletişim bilgileri, öğrencinin eğitim kurumu ile ilişiğinin kesilmesini ve eğitim bedeli ve masrafı hesabının kapanmasından sonra üç (3) yılın sonunda yok edilecektir.

3. bölümde yer alan öğrenci bilgileri, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği cetveli uyarınca öğrenci künye defteri ve diploma defterinin süresiz saklanmak zorunda olması sebebiyle süresiz olarak saklanacaktır.

4. ve 5.bölümlerdeki kişisel veriler pazarlama amaçlı olarak sadece öğrencinin Tink eğitim kurumlarında eğitime devam ettiği süre boyunca açık onayınızı geri almadığınız sürece işlenmektedir. İlgili öğrencinin Tink eğitim kurumlarındaki eğitiminin sona ermesini müteakip ilk silme ve imha döneminde ilgili birim kayıtlarından silinmekte veya anonimleştirilmektedir.

Tink, işlemeyi gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde kişisel bilgilerinizi KVKK ve yürürlükteki ikincil mevzuata uygun olarak anonim hale getirmek sureti ile saklayabilir. Bu halde, kişisel veriniz, başkaca verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekil ve surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemez. Anonimleştirilmiş kişisel veriler istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanabilir.

6.bölümde belirtilen bina içerisindeki video kayıt görüntüleri onbeş (15) gün, bina dışında alınanlar üçyüzaltmışbeş (365) gün süresince saklanacaktır.

III. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, web sitemizi ziyaretiniz sırasında doldurduğunuz formlar, fiziki ortamda doldurmuş olduğunuz formlar, telefon görüşmelerimiz ve ön kayıt veya kayıt sırasında gerekli bilgilerin alınması suretiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz fiziki ortamda kilitli olarak ve google drive içerisinde MS Excel formatında saklanmaktadır. Kişisel verilere sadece yetkilendirilmiş Tink personelinin erişimi bulunmaktadır. Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır.

IV. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

Tink kişisel verilerinizi, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi, öğrencilerin ulaşımının sağlanması ve kanundan doğan hukuki yükümlülüklerin ifası ile doğrudan ilgili olarak zorunlu olması halinde Tink‘in tedarikçilerine ve veri işleyen dahil hizmet satın aldığı üçüncü şahıslara açık onayınıza ihtiyaç olmadan aktarabilir. Tink‘in sözkonusu paylaşımı kişisel verilerin İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK 8/2(a) hükmüne dayanmaktadır.

Kişisel verileriniz, hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve Tink’de sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin bilgi verilmesi ve pazarlama, pazar araştırması, satış verilerinin izlenmesi veri doğrulaması amaçlarıyla işlenmesi sürecinde üçüncü şahıslarla ancak açık rızanızın mevcut olması halinde paylaşılmaktadır.

Tink, kişisel verilerinizi hiçbir surette yurt dışına, yurt dışındaki üçüncü şahıslara aktarmamaktadır.

V. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK‘nın 11. maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Tink‘e başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen velilerimiz ve öğrencilerimiz,

  • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • Açık rızaya dayalı işleme halinde her zaman, KVKK ile öngörülen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenme halinde işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda sayılan bu talepler internet sitemiz üzerinde İletişim Formunu doldurmak veya 444 2892 numarasını aramak suretiyle Teknoloji ve İnsan Kolejleri Anonim Şirketi‘ne her zaman yönlendirilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması

Tink, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Veri Sorumlusu : Tink Eğitim Hiz.ve Dan.A.Ş

Adres : Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi No:39 Samandıra/Sancaktepe/İstanbul

Mersis No : 0721004045000014

Telefon. : 444 2892

E-Posta : iletişim@tinktürkiye.com

Talebiniz halinde kişisel verileriniz her zaman Tink tarafından güncellenebilir.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) lütfen

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden iletişime geçiniz.