MÜFREDAT

Akademik

Ünlü felsefeci ve eğitimci John Dewey’in de sözlerinde belirttiği gibi “Bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle eğitemezsiniz” anlayışı çalışmalarımızı şekillendiren en önemli felsefemizdir. Uyguladığımız akademik program çerçevesinde hedefimiz öğrencilerimizin geleceklerini doğru bir şekilde tasarlayan; akademik olarak yeterli, sosyal ve kültürel olarak kendini geliştirmiş bireyler olarak hayatlarının bir sonraki basamağı olan üniversite yaşamına hazırlanan; öğrendikleri yabancı dilleri iyi seviyede kullanabilen; bilinçli kariyer seçimi ve planlaması yapabilen; girişimci; Atatürk ilke ve devrimlerine, geleneklerine, kültür mirasına sahip çıkan; soran, sorgulayan, yorum yapabilen, araştırmacı, eleştirel bakış açısına sahip, sorumluluk sahibi, öz güvenli, çevreye duyarlı ve insana saygılı bireyler yetişmektir. Bu hedefe ulaşmamız için tüm dersler boyutunda akademik programımız özellikle disiplinler arası çalışmalara önem vererek ve proje tabanlı, uygulamalı, bilginin sahada kullanımını göstererek öğrenmeyi etkili kılan etkinliklerle zenginleştirilerek aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Türk Dili ve Edebiyatı

Hazırlık sınıflarından 12. sınıflara kadar tüm kademelerde Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde temel amaçlarımız öğrencilerimizin geçmişten bugüne kadarki edebiyat ve dil zenginliğimizi teknolojinin imkanlarıyla birleştirmelerine rehberlik ederek yaratıcı düşünme, yeni düşünceler üretme, kendini yazarak ve konuşarak en iyi şekilde ifade edebilme, okuma zevki ve alışkanlığı kazanma, eleştirel düşünme, sorunları çözebilme, araştırma-sorgulama, iletişimde bulunma, yorumlama, değerlendirme, etkin dinleme, sanat ve edebiyat zevki edinme gibi birçok konuda da kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Bunların yanı sıra kitap okuma saatleri, şiir ve düz yazı yarışmaları, şiir dinletisi, proje çalışmaları ve tiyatro sahneleme gibi birçok etkinlikle de öğrencilerimizde kalıcı öğrenmeler sağlamayı hedefliyoruz.

Matematik

Matematik Bölümü olarak öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek, matematiği anlayabilen, günlük yaşamında matematik bilgisini ve matematiksel becerileri kullanabilen bireyler yetiştirmek temel amaçlarımızdandır. Bunun için yaparak yaşayarak öğrenme modelini benimseyerek öğrencilerimizin gelişimine desteklemekteyiz. Çalışmalarımızı yaparken bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanıyor ve bilgiyi ezberleyen, kuralları bilen insan modeli yetiştirmek yerine ulaştığı bilgiyi problem çözme sürecinde kullanabilen, bilgisini farklı disiplinlere uygulayabilen, varsayımda bulunabilen, genelleme yapabilen, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Matematik derslerinde MEB kazanımları doğrultusunda hazırlanan müfredatlarımız, yıllık ders planlarımız üzerinden öğrencilerimizin en iyi öğrenebilecekleri teknikler kullanılarak verilmektedir. Bu çalışmalar yapılırken; öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamları sağlamak adına iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme, modelleme, problem çözme yöntemleri kullanılmaktadır. Böylece programların kazanımlarının öğrenciler tarafından yapılandırılması sürecinde;

 • Keşfetme, merak ve sorgulama,
 • Kavrama ulaşma,
 • Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirme,
 • Matematiksel dilde ifade edebilme,
 • Uygulama yapma,
 • Farklı yollardan problemler çözme

gibi süreçlerin öğrenciler tarafından yaşanması ile öğrencilerde kalıcı öğrenmeler oluşturmayı hedefliyoruz.

Teknoloji ve İnsan Koleji Lisesi Matematik Bölümü olarak öğrencilerimizin;

 • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayıp günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri,
 • Onları bir üst eğitim kurumuna hazır hale getirecek matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri,
 • Problem çözme süreci içinde, tümevarım, tümdengelim, akıl yürütme, analiz ve sentez yapabilmeleri,
 • Düşüncelerini, mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için bilimsel terminolojiyi doğru kullanabilmeleri,
 • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanabilmeleri,
 • Model kurabilmeleri, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilmeleri,
 • Matematiğe karşı özgüven duyabilmeleri,
 • Entelektüel meraklarını geliştirebilmeleri,
 • Matematiğin tarihi gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilmeleri,
 • Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilmeleri,
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmelerini, kurumsal hedefler çerçevesinde ele alarak planlanan akademik çalışmalarla sağlanmaktadır.

Fizik

Fizik Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, fen okuryazarı bireyler yetiştirmek olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda Fizik dersindeki hedeflerimiz öğrencilerimizi; araştıran, sorgulayan, bilimsel düşünce becerilerini kazanmış, girişimci, yenilikçi tasarım yapabilen, yeni teknolojileri kullanan ve daha da yeni teknolojiler geliştirmeye istekli, çevreci ve çevreye duyarlı, hedefi olan ve hedefleri doğrultusunda etkili kararlar verebilen, telif haklarına duyarlı, farklı fikirlere saygılı, farklı olana saygılı olmanın kendine saygılı olmak olduğunun bilincinde, sadece ülke vatandaşlığı bilinci ile yetinmeyip dünya vatandaşlığı bilincini geliştirebilen bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

Kullanılmayan bilginin sahibi olunamayacağı gerçeğinden hareketle, derslerimizde deneyerek ve yaparak öğrenmeye önem veriyoruz. Bu nedenle okulumuzda teknolojinin tüm imkânlarını öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Kimya

Kimya; maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiri ile etkileşimini ve bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Kimya derslerimizde madde ve uğradığı değişimleri işlerken, öğrencilerimizin de çevrelerinde ve dünyada olan değişimlerin farkında olmasını hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizin; teorik bilgisini ve öğrendiklerini günlük yaşamına aktarabilen, sorgulayıcı ve eleştirel düşünebilen, sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek kendisini yenileyebilen, disiplinler arası ilişkilendirmeler yapabilen, uygulamada etik değerlerin önemini göz önünde bulunduran, güncel yayın ve çalışmaları takip eden, yeni fikirler ortaya koyarak bilimin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen, millî, manevi ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlıyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan Kimya Ders Programı ile; uluslararası düzeydeki öğrenme-öğretme yöntemlerine yer veren, uygulama ve araştırma imkânları sunan, disiplinler arası yaklaşıma açık, bilimsel çalışmalara karşı ilgi uyandıran, projeler hazırlatılarak buluşlar yapılmasını destekleyen, bilimsel bilgi paylaşımını sağlayan, teknolojik araç- gereçlerin kullanımı ile teorik olguyu güçlendiren, öğrencilerin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran, ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere olanak tanıyan, üretkenliği ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmaya rehberlik etmek temel hedefimizdir.

Biyoloji

Bilgi ve teknoloji çağındaki gelişmeleri yakalayabilmek; üreten, düşünen, sorgulayan, yeniliklere açık bireylerin yetiştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Biyoloji Dersi Öğretim Programı ile 21. Yüzyıl becerilerine ve bilim insanı bakış açısına sahip, bilimsel çalışmaların önemini kavramış, çevreye karşı duyarlı ve saygılı, edindiği bilgi ve becerileri toplumun ve insanlığın faydası için kullanan başarılı, biyoloji ile diğer disiplinleri bütünleştirerek, teorik bilgilerini ve becerilerini uygulama ve ürüne dönüştürme sürecini yönetebilen bireylerin yetişmesi hedeflenmektedir.

Bu programla öğrencilerin; Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları, derste edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları, bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilen, ‘yaşam boyu öğrenme’ modelini benimseyen biyoloji okuryazarlığını özümsemiş bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Biyoloji dersinde öğrenme, bireyin aktif olarak katıldığı, ‘yaparak yaşayarak öğrenme’ ortamının olduğu, sorgulama ve araştırmanın esas olduğu, sınıf arkadaşları, öğretmen ve çevre ile etkileşim içinde gerçekleşen, öğrenilen bilginin gerçek ortamlara transferinin hedef alındığı bir süreç olarak değerlendirilmiştir.

Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası yarışmalara, projelere katılmaları konusunda cesaretlendiriyor ve ilgili her konuda rehberlik ederek bilimsel okuryazarlık becerilerini geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz bu yarışmalarda, düşünmeyi, üretmeyi, birlikte çalışmayı, kendi fikirlerini savunmayı, başkalarının fikirlerine saygı duymayı öğreniyorlar.

Sosyal bilimler

İnsanı ve toplumu anlamanın anahtarı olan sosyal bilimler, kendini tanımlamanın, geçmişi anlamlandırmanın, bugünü anlamanın ve geleceği kurmanın temelini teşkil eder. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu geçişlerinde teknolojik sıçramadan önce sosyal bilimler alanındaki değişimler gelmiştir.

Bu sebepledir ki, özgün bir sosyal bilim anlayışı toplumumuz için hayatî önem taşımaktadır. Uygulayan olmaktan çıkıp üreten ve şekillendiren olabilmek, ancak bu sayede mümkündür.

Sosyal bilimler derslerindeki amacımız , Atatürk İlkeleri’ne ve Demokratik Cumhuriyet’in temel kazanımlarına içtenlikle bağlı olarak disiplinlerin temel kavramlarıyla düşünebilen bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilimler Öğretiminde Temel Yaklaşımımız; kendini, içinde bulunduğu toplumu ve dünyayı bir bütün olarak algılayan, sorgulayan, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çok kültürlülük, evrensel haklar, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve adalet konularında duyarlı, donanımlı, öğrendikleri bilgileri teknoloji ile harmanlayarak kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Bununla birlikte yaşadığı çevrenin sorunlarına bilimsel tavırla çözüm getiren; içinde yaşadığı toplumda örnek gösterilen donanımlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak da en önemli görevimizdir.

Coğrafya

Coğrafya, insanın yaşadığı çevreden başlayarak dünyayı anlamasını, anlamlandırmasını sağlayan ve diğer sosyal bilimler arasında da köprü kuran bir disiplindir. 21. yüzyılın gelişen ve değişen dünyasını siyasal, kültürel, ekonomik ve ekolojik anlamda yorumlayıp, sentezleyerek yeni bir dünya görüşü benimsenmesinde coğrafya bilimine ve güncel konuları hayata entegre edebilen coğrafya eğitimine ihtiyaç vardır. Bununla beraber küreselleşen dünya kavramı Coğrafya’nın önemini arttırmış yerel, bölgesel ve ulusal etkileşimlere daha da hız kazandırmıştır. Coğrafya dersinde öğrencilerimizin coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin de bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelinin bilincine varmaları sağlanır. Hızla artan teknolojik gelişmeler ise beraberinde yeni eğitim-öğretim teknikleri kullanmasını da gerekli kılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerimizin Coğrafya dersini güncel konularla harmanlayarak teknolojinin sağladığı ve kendi oluşturdukları yeni teknolojik alt yapıları bütünleştirerek, yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini esas almaları asıl hedef olarak belirlenmiştir.

Bilgisayar bilimi

Bilgisayar Bilimi derslerinde dijital okuryazarlık eğitimleriyle başlayıp öğrencilerimizi dijital dünya vatandaşı olmaları yollunda geliştiriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz web tabanlı uygulama geliştirme, Windows tabanlı uygulama geliştirme ve mobil uygulama geliştirme gibi dersler alıyorlar. Bu derslerle birlikte öğrencilerimizi yeni nesil yetkinliklere hakim yazılımcılar olma yolunda ilerletiyoruz. Bunlara ek olarak öğrencilerimize Endüstri 4.0 içerisinde yer alan nesnelerin interneti, 3D yazıcılar, fiziksel kodlama, robotik eğitimleri gibi eğitimler vererek onlara maker yetkinlikleri kazandırıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizin üretim süreçlerini gözlemlemeleri için sektörün önde gelen şirketlerinin ARGE birimlerine geziler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz ayrıca 11. sınıfa geldiklerinde onlara öğretilen bilgileri sahada deneyimleyebilecekleri girişimcilik derslerine katılıyorlar. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz takımlar olarak şirket kuruyorlar ortaya koydukları projeleri hayata geçirmek ve fikirlerine sahip çıkmak adına deneyimler elde ediyorlar. Bütün bunlara ek olarak geliştirdiğimiz projelerle ulusal veya uluslararası alanda sergileyebilecekleri fuarlara katılmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bireysel olarak geliştirdikleri fikirleri gerçek hayata geçirerek toplum yararına projeler üretmek için maker atölyelerimizde ders dışı zamanlarında da çalışma imkanı buluyorlar. Bu sayede kendi fikirlerini hayata geçirebilen teknoloji yetkinliklerine sahip girişimci bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

İngilizce eğitim

Öğrencilerimize uluslararası kapılar da açılıyor.

Öğrencilerimiz Rosetta Stone ve Achieve3000 online sistemi ile Hazırlık Sınıfı dışında da kesintisiz İngilizce eğitimi alırlar. İngilizce öğrenmede kullandığımız metotlar, öğrencileri derslere aktif katılımını sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırır.